Persoonsgegevens en handhaving.

Naam- en adresgegevens van een ander mogen niet zomaar op internet gezet worden. Ook mogen organisaties niet zonder reden hun klantgegevens gebruiken voor marketing. Het verspreiden van foto’s van winkeldieven is ook niet toegestaan. Dit zijn allemaal voorbeelden van onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens. Dat het niet mag is leuk maar in dit artikel wordt verder ingegaan op de juridische gevolgen van het overtreden van de Wet bescherming persoonsgegevens. Hoe wordt de Wbp gehandhaafd?

Een overtreding van de Wbp kan namelijk zowel bestuursrechtelijk, strafrechtelijk en civielrechtelijk worden gehandhaafd. Het bestuursrecht, het strafrecht en het civielrecht zijn drie verschillende rechtsvormen. Deze rechtsvormen worden los van elkaar toegepast en sluiten elkaar niet uit.

smaad laster persoonsgegevens

één overtreding kan dus zowel tot een bestuursrechtelijke boete leiden, een strafrechtelijke veroordeling tot gevolg hebben én tot een civielrechtelijke schadevergoeding leiden. Ook is het mogelijk dat het CBP (bestuursrechtelijk) besluit niet te onderzoeken maar dat het Openbaar ministerie wel tot strafrechtelijke vervolging overgaat. Hieronder wordt meer uitleg gegeven over de drie vormen.

Bestuursrechtelijke handhaving: het College Bescherming Persoonsgegevens.

Het College Bescherming Persoonsgegevens is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op het gebruik van persoonsgegevens. De toezichthoudende taak van het CBP strekt zich uit over alle wet en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens. Zo ziet het CBP bijvoorbeeld ook toe op naleving van cookiewetgeving indien met die cookies persoonsgegevens worden verwerkt.

Op grond van art. 60 Wbp. heeft het CBP de bevoegdheid om een onderzoek in te stellen naar de verwerking van persoonsgegevens. Dit onderzoek kan ambtshalve maar ook op verzoek van een belanghebbende zijn. Iemand die vermoedt dat zijn persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden kan het CBP dus verzoeken een onderzoek in te stellen. Het is wettelijk verplicht om mee te werken aan onderzoeken van het CBP. Bij een onderzoek mag wel een zienswijze gegeven worden welke het CBP meeneemt in haar onderzoek.

Het CBP beschikt niet over voldoende capaciteit om bij iedere inbreuk op de privacywetgeving handhavend op te treden. Dagelijks vinden in Nederland immers miljoenen verwerkingen van persoonsgegevens plaats. Daarom past het CBP haar handhavingsinstrumenten selectief toe en richt zij zich meestal niet op individuele gevallen.

Het CBP is daarnaast bevoegd om bestuursdwang toe te passen. Dat houdt in dat de verantwoordelijke de overtreding ongedaan moet maken op straffe van een dwangsom. Ook kan het CBP zelf optreden op kosten van de verantwoordelijke. Tot slot heeft het CBP de bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen van maximaal € 4.500,- per geval.

In beginsel publiceert het CBP op haar website verslagen van al haar onderzoeken en andere handhavingsinstrumenten. Het is voor organisaties verstandig om rekening te houden met negatieve publiciteit als gevolg van deze publicaties De onderzochte organisatie heeft wel de mogelijkheid om bepaalde informatie als vertrouwelijk aan te merken. Deze informatie wordt vervolgens in beginsel niet gepubliceerd.

Strafrechtelijke handhaving van de Wbp.

Handelen in strijd met de Wbp. is strafbaar ingevolge art. 75 van die wet. Een overtreding van de Wbp. wordt bestraft met een boete van maximaal € 7.800,-. Wordt deze overtreding opzettelijk begaan dan is dat een misdrijf en staat hier zelfs een gevangenisstraf van maximaal 6 maanden op. Let wel: van opzet is pas sprake als iemand willens en wetens iets doet of nalaat.

Er kan dus aangifte gedaan worden van een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Civielrechtelijke handhaving van de Wbp.

Persoonsgegevens gaan over natuurlijke personen. Iemand waarvan de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt worden kan zich tot de civiele rechter wenden. Een civiele procedure is een krachtig middel om een inbreuk te stoppen of schadevergoeding te eisen van een inbreukmakende organisatie. Een civiele procedure wordt regelmatig door particulieren gevoerd omdat ze belang hebben bij snelle handhaving. Een recent voorbeeld daarvan is een jongen die graag van de “money-muling-lijst” van een grote bank af wilde. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedure kan namelijk jaren in beslag nemen.

Het CBP en het Openbaar Ministerie richten zich in beginsel niet op individuele gevallen. In individuele gevallen biedt een civiele procedure daarom uitkomst. Kortom de civiele procedure wordt voornamelijk gebruikt om in een individueel geval een inbreuk te stoppen.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om die artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken. Heeft u een vraag over persoonsgegevens?Mocht u een vraag hebben over persoonsgegevens dan kunt u deze aan Lexxit stellen. U kunt contact opnemen met Lexxit door op de onderstaande knop te drukken. Lexxit persoonsgegevens
2017-10-26T13:02:42+00:00

About the Author:

Stephan Mulders