(Online) aangifte van internetmisbruik doen bij de politie.

Indien u kennis draagt van een strafbaar feit kunt u hiervan aangifte doen bij de politie. Let op, u hoeft dus niet direct slachtoffer te zijn. Internetmisbruik is in veel gevallen ook strafbaar. Bijvoorbeeld smaad, laster, oplichting, en bedreiging. In dat geval kunt u dus aangifte doen bij de politie.

De aangifte is in feite een verzoek aan de Officier van Justitie om tot vervolging over te gaan. Misdrijven als Smaad, Laster, belediging zijn zogeheten klachtmisdrijven. Bij klachtmisdrijven wordt alleen tot vervolging overgegaan indien iemand aangifte doet.

Aangifte zorgt dus niet automatisch dat het internetmisbruik ophoudt. Om dat te bereiken kan in bepaalde gevallen een civiele procedure gestart worden.

Aangifte doen op het politiebureau

U kunt op het politiebureau persoonlijk aangifte doen. Het is verstandig om op voorhand telefonisch een afspraak te maken met het nummer: 0900-8844. Het verdient aanbeveling om zoveel mogelijk online bewijs uit te printen en mee te nemen. Zo heeft U meer kans dat de politie daadwerkelijk tot vervolging overgaat.

Schriftelijk aangifte doen.

Op grond van artikel 163 lid 1 Sv. kan ook schriftelijk aangifte gedaan worden. Dit is vooral gemakkelijk bij niet-spoedeisende misdrijven. U kunt deze als (aangetekende) brief naar Uw lokale politiekantoor of de Officier van Justitie sturen. Het is daarbij wel van belang om uw aangifte goed te onderbouwen en relevante bewijsstukken mee te sturen. Vergeet ook niet om een termijn te stellen waarbinnen u reactie verwacht en aan te geven dat u op de hoogte wilt worden gehouden. De kans op vervolging neemt aanzienlijk toe bij een juist opgestelde schriftelijke aangifte. Lexxit doet daarom regelmatig namens haar cliënten schriftelijk aangifte.

Aangifte van internetoplichting: Online aangifte.

De politie heeft het meldpunt internetoplichting opgericht. Hier kunt u online aangifte doen wanneer u slachtoffer bent van oplichting via bijvoorbeeld marktplaats. Let op: deze vorm van aangifte is alleen mogelijk indien u slachtoffer bent van internetoplichting. Het doen van een online aangifte duurt ongeveer 15 a 20 minuten.

Wat doet de politie met een aangifte?

Nadat u aangifte gedaan heeft start de politie een onderzoek naar het strafbare feit. Bijvoorbeeld door het horen van getuigen, het opvragen van NAW-gegevens of digitale opsporing. Op basis daarvan geeft de politie een advies aan de Officier van Justitie. De officier van justitie besluit vervolgens of hij tot vervolging overgaat of seponeert. De OvJ kan bijvoorbeeld besluiten om kleine misdrijven niet te vervolgen of tot de conclusie komen dat hij geen sluitend bewijs kan verzamelen. Het besluit tot niet vervolgen wordt een sepot genoemd.

Wat als de politie niets doet met de aangifte?

De politie heeft slechts een beperkte capaciteit. Daardoor komt het voor dat een aangifte niet of slechts na lange tijd worden opgepakt. Ook gebrekkige communicatie kan een storende factor zijn. In dat geval kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de korpschef met het verzoek de aangifte alsnog op te pakken. De korpschef zal vervolgens opdracht moeten geven alsnog de aangifte te onderzoeken of tenminste een gemotiveerd moeten aangeven waarom hij daar niet toe besluit.

Onterecht sepot: art. 12 Sv. Procedure.

Indien U het niet eens bent met een sepot kunt U zich beklagen bij het Gerechtshof op grond van art. 12 Sv. Uw advocaat dient in dat geval een schriftelijk beklag in bij het gerechtshof. Vervolgens kunt U Uw casus mondeling komen toelichten. Het gerechtshof kan vervolgens de Officier van Justitie opdracht geven tot vervolging. In verreweg de meeste gevallen, ongeveer 80%, wordt het verzoek overigens afgewezen. Let op, een artikel 12 Sv. Procedure kan alleen worden ingediend door iemand die belang heeft bij de vervolging.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om die artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening.

.

Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

.

Hulp bij aangifte.

Hoewel het doen van aangifte betrekkelijk eenvoudig is kan het voorkomen dat uw aangifte niet wordt opgenomen of dat er niet de gewenste prioriteit aan de vervolging van een verdachte wordt gegeven. In dat geval kan Lexxit helpen om de politie te manen meer druk te zetten of zelfs een art. 12 Sv. procedure te starten. Ook kan worden gekeken naar mogelijke andere manieren van handhaving. Via de knop hieronder krijgt u meer informatie over Lexxit Direct en kunt u een eventuele casus aan Lexxit voorleggen voor vrijblijvend advies.

.

Meld internetmisbuik

 

2013-04-11T16:16:02+00:00

About the Author:

Stephan Mulders

One Comment

  1. Lexxit Knowledge Smaad en laster 29 augustus 2013 at 11:01

    […] is dus alleen mogelijk als het slachtoffer dat wenst. De klacht wordt automatisch ingediend indien aangifte gedaan wordt bij […]

Comments are closed.