Verborgen camera, Media Markt, CCCP, sociaal experiment, artikel 7 grondwet, portretrecht, eigendoms- of gebruiksrecht

Rechtbank Amsterdam 04-09-2014 ECLI:NL:RBAMS:2014:5688

Een presentator van de producent van televisieprogramma CCCP (gedaagde) heeft zich voor een ‘sociaal experiment’ voorgedaan als medewerker van Media Markt (eiser). Van de handelingen van de presentator zijn filmopnamen gemaakt. Eiser stelt dat het onrechtmatig is om zonder toestemming tv-opnames te maken in de winkel. Gedaagde maakt door het vervaardigen en uitzenden van camerabeelden van klanten en medewerkers van Media Markt inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer en hun portretrecht. Het belang van gedaagde om in het kader van een amusementsprogramma een televisie-experiment uit te voeren staat niet in redelijke verhouding tot de onnodige en onrechtmatige schending van privacy rechten en de verstoring van de orde in de winkel. Er wordt gevorderd dat de beelden worden vernietigd en dat daarvan geen gebruik zal worden gemaakt in de tv-uitzendingen. Gedaagde stelt dat Media Markt in strijd met de waarheidsplicht heeft verklaard dat in haar huisreglement is opgenomen dat geen filmopnames mogen worden gemaakt. Tevens beroept zij zich op art. 7 Gw waar in staat dat niemand voorafgaand verlof nodig heeft voor het openbaren van gedachten of gevoelens via welk middel dan ook. Daarbij is er geen sprake van onrechtmatigheid omdat de winkel een openbare plaats is. De voorzieningenrechter oordeelt dat het recht op vrijheid van meningsuiting beperkt wordt zodra rechten van anderen in het geding zijn. In dit geval is dat het eigendoms- of gebruiksrecht van Media Markt. Het gegeven dat eenieder in beginsel de winkel kan binnenlopen maakt niet dat er sprake is van een openbare ruimte. Een winkeleigenaar heeft het recht voorwaarden te stellen aan het gedrag van klanten. Van belang is dat het verbod op camera’s kenbaar had kunnen zijn. Daarbij had CCCP kunnen verwachten dat eiser er bezwaar tegen zou hebben dat iemand zich ten onrechte voordoet als een van haar medewerkers en dat haar klanten worden gefilmd. Dit in acht nemende wordt het handelen van CCCP naar het oordeel van de voorzieningenrechter onrechtmatig geacht. Vonnis: vorderingen van eiser worden toegewezen met een dwangsom. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:5688