Verbod op uitzending Powlite, Pownews, internetoplichting, onrechtmatige publicatie, smaad en laster, privacy, onherkenbaar

Voorzieningenrechter Amsterdam 15-11-2012 LJN BY3668.

Eiser vordert een verbod op een uitzending op het programma Powlitie. In deze uitzending wordt eiser door middel van “overvaljournalistiek” beschuldigd van internetoplichting. Dit zou een inbreuk zijn op zijn persoonlijke levenssfeer (art. 8 EVRM). Gedaagde, Pownews, verweert dat zij enkel een ernstige misstand aan de kaak wilde stellen en beroept zich op haar vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM). Bij een botsing tussen rechten, in dit geval artt. 8 en 10 EVRM, geldt geen voorrang voor een van de twee rechten. Per geval moet daarom afgewogen worden welk recht zwaarder weegt. Eiser beweert dat er in deze geen sprake is van oplichting maar hoogstens wanprestatie. Uit het feit dat er 76 aangiften van oplichting tegen verdachte gedaan zijn mocht Powlitie afleiden dat er sprake is van oplichting. De misstand is bovendien dermate ernstig dat het gerechtvaardigd is om er in een programma als Powlitie aandacht aan te besteden. Eiser maakt daarbij bezwaar tegen de overvaltechniek die door gedaagde gebruikt is, hetgeen wordt meegenomen ter gunste van de eiser. Dat gedaagde onherkenbaar in beeld wordt gebracht betekent bovendien dat er inbreuk minder ernstig is. Vonnis: De rechter concludeert dat in dit geval de vrijheid van meningsuiting van Powned zwaarder dient te wegen dan het recht op een persoonlijke levenssfeer van eiser. De gevraagde voorziening wordt niet toegewezen. Vonnis(rechtspraak.nl).