Uitzending heimelijke gemaakte opnamen prevaleert, inbreuk op portretrecht, grote maatschappelijke gevolgen, Nederlandse samenleving blijvend belangstelling

Rechtbank Amsterdam 20-09-2015 ECLI:NL:RBAMS:2015:6674

Eiser 1 is voorwaardelijke vrijgesteld. Aan zijn vrijlating zijn voorwaarden verbonden. Eiser 2 is benaderd om heimelijke beeld- en geluidsopnamen van een gesprek tussen hem en eiser 1 te maken. Blijkens de verklaringen van KRO-NCRV (gedaagde) wordt in de opnamen de vraag aan de orde gesteld of eiser 1 zich houdt aan de voorwaarden die zijn gesteld aan zijn voorwaardelijke vrijstelling. Eisers vorderen dat KRO-NCRV de gemaakte beelden niet mag uitzending en hebben bezwaar gemaakt tegen de conclusie dat eiser een of meer voorwaarden heeft overtreden. Uitzending van de beelden is onrechtmatig jegens hen. Ook stellen zij dat er door het uitzenden van de beelden een inbreuk op hun portretrecht wordt gemaakt. De voorzieningenrechter oordeelt dat vanwege de ernst van het door de eiser 1 gepleegde misdrijf en de grote maatschappelijke gevolgen daarvan, de Nederlandse samenleving naar verwachting blijvend belangstelling zal hebben voor de handelingen in woord en de daad van eiser 1. Aannemelijk is dat eiser 1 in de heimelijk opgenomen gesprekken uitlatingen doet die in verband kunnen worden gebracht met de voorwaarden die aan zijn vrijlating zijn gesteld. Het belang van KRO-NCRV bij uitzending van de heimelijk gemaakte opnamen prevaleert boven dat van eisers bij eerbiediging van hun privacy. Vonnisvorderingen afgewezen met veroordeling in de proceskostenhttp://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2015:6674