Tros Radar, forum, onrechtmatige uitingen, smaad en laster, notice-and-take-down verzoek, gedragsregels, perspublicatie

Rechtbank ‘s-Gravenhage 11-07-2012 LJN BX1975

Gedaagde (TROS), heeft in een televisieprogramma, Tros Radar aandacht besteed aan de in haar ogen agressieve en onfatsoenlijke telefonische wervingswijze van eiser (Pretium). Daarnaast is er op het forum van Tros een uitgebreide discussie ontstaan waarop vele uitingen over de werkwijze van eiser worden gedaan. Een geschil tussen grondrechten vrijheid van meningsuiting en eer en goede naam. De volgende omstandigheden zijn in dit geval relevant. Doordat de uitingen in een consumentenprogramma zijn gedaan zal de gemiddelde kijker deze als betrouwbaar zien en dat brengt met zich mee er relatief hoge eisen worden gesteld aan de motieven die gedaagde heeft gehad voor deze berichtgeving en de zorgvuldigheid waarmee gedaagde tot haar uitingen is gekomen. De tros heeft in het licht van de aard van de beschuldigingen en de voor eiser te verwachten gevolgen daarvan, de ernst van de mistand, de mate waarin de verdenkingen steun vonden in het feitenmateriaal, de uitzendingen niet onzorgvuldig ingedeeld. Ook was er geen sprake van onzorgvuldige journalistiek nu de keuze voor een verborgen camera niet onzorgvuldig bleek, er voldoende onderzoek gedaan is en aan eiser voldoende gelegenheid geboden is voor wederhoor. Met betrekking tot het forum van Tros Radar wordt geconcludeerd dat het openstellen van een forum waarop berichten kunnen worden geplaatst over eiser op zichzelf niet onrechtmatig is. De onrechtmatige inhoud van dit forum kan echter aan Tros worden aangerekend nu zij de inhoud van het forum regelmatig controleert, indien zij verzoeken tot verwijdering van evident onrechtmatige berichten niet zou honoreren. Tros blijkt een aantal verzoeken tot verwijderen te hebben gehonoreerd waarmee zij aan deze verantwoordelijkheid gehoor heeft gegeven. Eiser kan zich voorts als derde niet met recht beroepen op de gedragsregels van Tros. Vonnis: Er is geen sprake van een onrechtmatigheid. Vonnis(rechtspraak.nl).