RBS, contactverbod, rectificatie, onrechtmatige uitingen, smaad en laster, identiteitsdiefstal, verbod registratie e-mailadressen

Rechtbank ‘s-Gravenhage 26-09-2012 LJN BX8427.

Gedaagde is een voormalig medewerker van Royal Bank of Scotland (RBS, eiser) en claimt een vordering ter hoogte van enkele miljarden euro’s op RBS te hebben. Gedaagde zoekt op excessieve wijze contact met medewerkers van RBS, daarbij gebruikmakend van e-mailadressen van RBS. Daarbij verspreidt gedaagde berichten waarin RBS, meer in het bijzonder het product Comfort-Card, wordt beticht van fraude. Met betrekking tot het excessieve contact wordt als uitgangspunt genomen dat het tegen diens wil benaderen van een ander een onrechtmatige daad kan opleveren. Bij beoordeling moet rekening worden gehouden met de omstandigheden van het geval. Waarbij in aanmerking moet worden genomen dat gedaagde enerzijds niet onnodig in zijn vrijheid mag worden beperkt en anderzijds zwaarwegend gewicht toekomt aan het recht van eiseres op bescherming van haar persoonlijke levenssfeer. Gedaagde stuurt “hoogstens” acht e-mails per dag en begrijpt dat dit vervelend is voor RBS. Daarbij kan gedaagde voor het claimen van zijn vordering ook andere paden bewandelen. Het contactverbod wordt om die reden toegewezen. Met betrekking tot het gebruik van de e-mailadressen van RBS wordt vastgesteld dat gedaagde, door op deze wijze de identiteit van RBS medewerkers aan te nemen, onrechtmatig jegens RBS handelde. Bij de beoordeling van de verspreide uitingen op social media dient te worden afgewogen het belang van gedaagde bij vrijheid van meningsuiting en persvrijheid tegen het belang van RBS om niet te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Daarbij dient in ogenschouw genomen te worden dat deze vrijheden meebrengen dat negatieve publiciteit over RBS niet noodzakelijk onrechtmatig zijn. Wel geldt dat deze op voldoende feitelijke grondslag dienen te berusten en niet onnodig denigrerend mogen zijn. Nu blijkt dat er geen voldoende feitelijke basis is worden ook de uitingen als onrechtmatig aangemerkt. Vonnis: Gedaagde wordt verboden contact met RBS te onderhouden, e-mailadressen met de naam RBS te registreren, en geboden de onrechtmatige uitingen over RBS te verwijderen, alsmede tot het plaatsen van een rectificatie. Vonnis(rechtspraak.nl).