Onrechtmatige uitspraken in een boek en televisie-uitzending, alternatief daderscenario, ernst van de uitlating, onvoldoende feitenmateriaal

Rechtbank Limburg 09-12-2015 ECLI:NL:RBLIM:2015:10521

Gedaagde heeft een boek gepubliceerd waarin hij onrechtmatige uitspraken over eiseres heeft gedaan. Tevens heeft hij in een televisie-uitzending van het programma EénVandaag onrechtmatige uitspraken over haar gedaan. Met name het feit dat gedaagde de ingenomen stellingen wil gebruiken als alternatief daderscenario heeft bij eiseres veel teweeggebracht. Of gedaagde een beschuldiging heeft geuit in de richting van eiseres is op zich niet doorslaggevend. Het gaat om de ernst van de uitlating, zij het een verdenking, dan wel een suggestie, en om de mate waarin die uitlating steun vond in het door gedaagde gepresenteerde feitenmateriaal. Naar het oordeel van de rechtbank vinden de omstreden uitlatingen onvoldoende steun in de in het boek en de televisie-uitzending gepresenteerde feiten. Bovendien kan voor de omstreden wijze van handelen geen rechtvaardiging worden gevonden in de stelling van gedaagde, dat het bespreken van alternatieve scenario’s onvermijdelijk is en dat hij als auteur en wetenschapper een alternatief scenario zal moeten aantonen. De omstreden uitlatingen zijn beschuldigend van aard, in die zin dat zij betrokkenheid bij een zeer ernstig delict suggereren. Vanwege de aard van die uitlatingen kunnen deze ernstige gevolgen hebben voor eiseres. Het belang dat gedaagde nastreefde met de omstreden gedeelten van zijn publicatie weegt niet op tegen het belang van eiseres, om niet door de omstreden publicaties te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. Vonnis: schadevergoeding € 17.500,- + proceskostenveroordeling. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2015:10521