Onrechtmatige uitlatingen, Belastingdienst, Stichting Afkoop Belastingschulden, onjuist, grievend, ernstige schending van de eer en goede naam, artikel 8 EVRM, artikel 10 EVRM

Rechtbank Gelderland 24-07-2014 ECLI:NL:RBGEL:2014:5589

Tussen gedaagde en de Belastingdienst (eiser) zijn geschillen ontstaan naar aanleiding van aanslagen die niet werden voldaan. De Belastingdienst ziet zich geconfronteerd met klachten, beschuldigingen en strafrechtelijke aangiften van gedaagde, die ook gericht zijn op individuele ambtenaren, waarin hij beschuldigingen uit over allerlei strafbare en onrechtmatige gedragingen in verband met de aanslagen en de invordering daarvan. Gedaagde beheert de Stichting Afkoop Belastingschulden. Op de website van deze stichting staan diverse teksten met beschuldigingen ten aanzien van de Belastingdienst. De Belastingdienst eist dan ook dat deze beschuldigingen verwijderd worden. Eiser legt aan zijn vordering ten grondslag dat de beschuldigingen op de website van gedaagde onjuist, grievend en onrechtmatig zijn en een ernstige schending van de eer en goede naam van de Belastingdienst en zijn medewerkers vormen. De inbreuk op de rechten van art. 8 EVRM kan volgens eiser niet worden gerechtvaardigd door het recht op vrijheid van meningsuiting. De voorzieningenrechter oordeelt dat het aan de digitale schandpaal nagelen van de Belastingdienst en zijn medewerkers door deze met naam en toenaam op een website van ernstige vergrijpen te beschuldigen niet de geëigende weg is en te ver gaat. De uitlatingen van gedaagde worden als onrechtmatig aangemerkt. Vonnisvordering eiser wordt toegewezen met een dwangsom + proceskostenveroordeling. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2014:5589