Onrechtmatige uitingen tegen achmea, Twitter, blogs, buitenproportioneel, beledigend, bedreigend, lijfsdwang

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-03-2015 ECLI:NL:GHARL:2015:2169

In een bestreden kort geding is eiser veroordeeld voor het plaatsen van blogs, tweets en andere uitingen op internet met betrekking tot Achmea c.s. (gedaagde). Ook in het geval er wordt aangenomen dat de inhoud van de blogs en tweets op feiten is gebaseerd en in die zin rechtmatig is aan te merken, acht de voorzieningenrechter deze buitenproportioneel, beledigend en met name voor de individuele medewerkers van Achmea en Wilhelmina Ziekenhuis bedreigend. Eiser komt op tegen dit voorlopig oordeel. Hij betwist dat hij degene is geweest die de onrechtmatige uitlatingen op de blogs en twitter heeft geplaatst. Er is een geschil ontstaan over een factuur voor een uitgevoerde medische handelingen in het Wilhelmina Ziekenhuis. Eiser heeft via brieven en e-mailberichten bij Achmea en het Wilhelmina Ziekenhuis bezwaar hiertegen gemaakt. Op een zeker moment is hij in zijn berichten naar de onrechtmatige teksten in de blogs gaan verwijzen. Het woordgebruik in de door eiser verzonden berichten vertoont een sterke gelijkenis met de teksten op de blogs. Dit wijst erop dat eiser degene is geweest die de berichten op de blogs heeft geplaatst. Voorts is een twitteraccount geactiveerd. Op dit account worden werknemers van Achmea en het Wilhelmina Ziekenhuis tot wie eiser zich in brieven heeft gericht met name genoemd en wordt er verwezen naar de blogs. Op basis hiervan is ook naar het oordeel van het hof voldoende aannemelijk geworden dat eiser de onrechtmatig geachte uitlatingen op de blogs en tweets heeft geplaatst. Nu in dit hoger beroep voldoende aannemelijk is geworden dat dwangsommen geen afdoende dwangmiddel zijn, zal het hof het dwangmiddel van lijfsdwang opleggen. Vonnisvonnis van de voorzieningenrechter wordt bekrachtigt, lijfsdwang + proceskostenveroordeling. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2015:2169