Onrechtmatige uiting, miljonair, omrop fryslan, smaad, laster, afgifte persoonsgegevens, dwangsom onnodig, spoedeisendheid, bewijslast, digitale borrelpraa

Rechtbank Noord-Nederland 03-07-2013 ECLI:NL:RBNNE:2013:3992

Eiser heeft in 2008 2.2 miljoen euro gewonnen bij Holland Casino en heeft daardoor enige publiciteit genoten. Zodoende is hij redelijk bekend in de provincie Friesland. Over eiser zijn door gedaagden diverse artikelen geschreven onder meer dat hij geld bestemd voor goede doelen onder zich zou houden, failliet verklaard zou zijn, bedreigingen verzon om onder zijn verplichtingen uit te komen. Gedaagden betwisten het spoedeisend belang van eiser omdat hij ruim zeven maanden heeft gewacht met het entameren van een Kort Geding. Hoewel aan gedaagden kan worden meegegeven dat eiser vrij lang heeft gewacht met het nemen van rechtsmaatregelen, is dat enkele gegeven niet voldoende om te kunnen oordelen dat eiser in zijn vordering niet kan worden ontvangen. Het gaat in deze immers om een onrechtmatig handelen, dat nog steeds voortduurt vanwege dat het artikel nog steeds online staat en gevonden kan worden. De vorderingen houden een beperking van artikel 10 EVRM, deze beperking kan alleen bij wet en kan gevonden worden in art. 6:162 BW. Voor deze omstandigheden verwijst Lexxit naar het vonnis. Opmerkelijk is dat de voorzieningenrechter geen aanleiding ziet om aan de veroordeling een dwangsom te verbinden omdat Omrop Fryslan (gedaagde1) heeft verklaard vrijwillig aan een eventuele veroordeling te zullen voldoen. Van een organisatie als de onderhavige mag verwacht worden dat zij een dergelijke toezegging ook daadwerkelijk zal nakomen. Eiser heeft bovendien niet betwist dat Omrop Fryslan het vonnis niet vrijwillig zal nakomen. Gedaagde 2 biedt op zijn website de mogelijkheid om anoniem commentaar te posten. In beginsel heeft een ieder immers het recht op vrijheid van meningsuiting, ook in berichten die op internetfora worden geplaatst. Indien er echter sprake is van dusdanig ernstige beschuldigingen die leiden tot reputatieschade van concrete personen, kan dit onrechtmatig worden geoordeeld en aan sancties worden onderworpen. Het commentaar van één van deze personen is dermate diffamerend dat dit als onrechtmatig jegens eiser is aan te merken. De voorzieningenrechter tekent hierbij aan dat het een ervaringsregel is dat in berichten op internetfora als waldnet.nl de nuance regelmatig ver te zoeken is en dat betwijfeld kan worden of de (anonieme) posters wel altijd over voldoende feitelijke achtergrondinformatie beschikken om hierop hun nog wel eens ongezouten mening te kunnen baseren. In feite komt een internetforum als waldnet.nl vaak neer op “digitale borrelpraat”, hetgeen ook algemeen bekend mag worden verondersteld. Dit brengt mee dat niet al te snel tot onrechtmatigheid kan worden geconcludeerd. Dit is echter geen vrijbrief om zonder dat er enige steun in beschikbaar feitenmateriaal voorhanden is, personen te beschuldigen van (ernstige) feiten of zich in een zodanige mate over iemand kwetsend uit te laten, dat zonder meer sprake is van grensoverschrijdend gedrag. De voorzieningenrechter volgt eiser in zijn stelling dat de bewijslast voor de juistheid van dit verwijt niet op hem rust, maar op degenen die dergelijke verwijten aan zijn adres maken. Vonnis: veroordeelt gedaagden tot het verwijderen van de berichten en het plaatsen van een rectificatie en gedaagde sub 2 tot het verstrekken van persoonsgegevens van een gebruiker. Vonnis(rechtspraak.nl)