Geschil over een vergelijkend prijsonderzoek, reparatiepercentage, zorgvuldigheidsnorm, naar eigen onderzoek verkregen gegevens, rectificatie

Rechtbank Den Haag 30-09-2015 ECLI:NL:RBDHA:2015:11224

Geschil over publicatie van Consumentenbond (gedaagde) over pechhulp. Gedaagde heeft een vergelijkend prijsonderzoek verricht onder een zestal pechhulpdiensten, waaronder de ANWB Wegenwacht (eiser) en hier een artikel over gemaakt dat tevens is gepubliceerd op hun website. In het onderzoek is, ondanks het herhaaldelijk daartoe door de ANWB gedane verzoek, niet het reparatiepercentage van de ANWB en dat van de andere pechhulpverleners betrokken. Eiser vordert dat het de Consumentenbond wordt verboden de pechhulpdienst van de ANWB in het openbaar te vergelijken met andere aanbieders van pechhulpdiensten zonder daarin het reparatiepercentage te betrekken alsmede het artikel te rectificeren. De Consumentenbond heeft bij zijn publicaties aan een strengen zorgvuldigheidsnorm te voldoen gezien het gegeven dat door het in aanmerking komende publiek aan publicaties van de Consumentenbond groot gezag wordt toegekend en dat deze grote invloed hebben. De Consumentenbond betoogt dat het hem in beginsel vrijstaat te bepalen wat hij wel of niet onderzoekt en op welke wijze hij zijn onderzoeken vormgeeft. Er is louter een prijsvergelijking gemaakt waarbij de kwaliteit van de pechhulpdiensten betrokken is. De publicatie bevat geen onjuistheden en is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen. De voorzieningenrechter oordeelt dat het de Consumentenbond in redelijkheid vrij staat zich op het standpunt te stellen dat hij zich slechts baseert op na eigen onderzoek verkregen, objectieve, gegevens en niet op gegevens de gegevens die de ANWB aan hem heeft verstrekt. Het artikel is ‘slechts’ onrechtmatig jegens de ANWB voor zover daarin niet nadrukkelijk is gewezen op het wezenlijke belang van het reparatiepercentage van de desbetreffende pechhulpdienst voor de bij pech in Nederland uiteindelijk door de automobilist te betalen prijs. Vonnis: gevorderde rectificatie wordt toegewezen. Proceskosten worden verdeeld.http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:11224