Executiegeschil, onrechtmatige uiting, smaad en laster

Voorzieningenrechter Arnhem 15-03-2013 LJN BZ7949.

Eiser en gedaagde hebben zich meerdere malen op internet negatief over elkaar uitgelaten. Bij vonnis van 4 oktober 2011 is aan eiser een verbod opgelegd om zich negatief over gedaagde uit te laten, op straffe van een dwangsom. Gedaagde beweert dat eiser dit verbod in 17 gevallen heeft overtreden en daarmee de dwangsom heeft verbeurd. Eiser ontkent dit en vordert een schorsing van de executie van het vonnis van 4 oktober 2011. Tijdens de zitting blijkt dat niet vast staat dat eiser het vonnis heeft overtreden en dat de dwangsommen zijn verbeurd. Vonnis: De Voorzieningenrechter schorst de executie van het vonnis op tot in een bodemprocedure vast komt te staan dat de dwangsommen verbeurd zijn. Vonnis(rechtspraak.nl).