Executiegeschil, bewering niet in dezelfde context, bewering valt niet onder verbod, zelfverdediging, De Telegraaf, smaad en laster.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 08-04-2014

Executiegeschil. Gedaagde is veroordeeld om zich te onthouden publieke uitlatingen over eiseres in de media. Naar aanleiding vaneen interview met gedaagde verschijnt in De Telegraaf een artikel over eiser. In het artikel wordt onder andere gesteld dat gedaagde aangifte gedaan zou hebben tegen eiser. Gedaagde ontkent de uitspraken gedaan te hebben en eiser alleen een “vuile lasteraar” genoemd te hebben. Het hof is van oordeel dat de gewraakte uitlatingen, zo zouden die al door gedaagde zijn gedaan, niet onder het verbod vallen. De uitlatingen zijn weliswaar diskwalificerend maar niet gedaan in dezelfde context als in het oorspronkelijke vonnis. Ten aanzien van een andere uitspraak die wel in die context past moet gelden dat gedaagde deze heeft gedaan om zich te verweren tegen jegens hemzelf diskwalificerende uitspraken. Vonnis: vorderingen worden afgewezen.Vonnis(IE-Forum)