Executiegeschil, beschuldiging pedofilie, rectificatie aanvullen, beslag woning niet buitenproportioneel, smaad en laster, onrechtmatige uitingen

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 22-05-2012 LJN: BW6503

Executiegeschil. Bij vonnis is eiser verboden om op een tweetal websites gedaagde in verband te brengen met pedofiele praktijken, neer te zetten als pedofiel of andere seksuele gedragingen op zijn eigen website en op andere websites. Daarnaast dient gedaagde een rectificatie te plaatsen op zijn website. Dit alles op straffe van een dwangsom. In het eerdere executie Kort Geding is het gedaagde verboden op tot executie van het vonnis ten aanzien van de rectificatie en het plaatsen van berichten op andere websites over te gaan. De dwangsom ten aanzien van het plaatsen van berichten op de eigen website bleef staan. Hiertegen gaat eiser in beroep. De grieven van eiser falen. Ten aanzien van de rectificatie: Eiser heeft bij deze rectificatie een aanvullende tekst en links geplaatst die voeding geven aan de verdachtmaking van gedaagde. Het doel van de rectificatie was om het nadelige effect voor gedaagde van de niet op feiten gebaseerde verdachtmakingen zoveel mogelijk ongedaan te maken. Het was eiser dan ook zonder expliciet daarop gericht verbod niet toegestaan om de rectificatie aan te vullen met mededelingen waardoor de rectificatie zou worden ontkracht. Eiser voert vervolgens aan dat de dwangsommen dienen te worden beperkt en dat hij kan volstaan met het herplaatsen van de rectificatie zonder het commentaar. Voor matiging is slechts plaats indien de uitvoering van het vonnis onmogelijk (als in 611 lid 1 Rv.) was voor eiser. Dat blijkt niet het geval. Voorts zijn er diverse artikelen over gedaagde op andere website komen te staan. Het is onvoldoende duidelijk dat eiser deze geplaatst zou hebben. Dat eiser nauwe banden heeft met de beheerders van deze websites is daarvoor onvoldoende. Met betrekking tot het executoriaal beslag op de woning is geen sprake van misbruik van bevoegdheid (art. 3:13 BW) omdat er geen sprake is van een juridische of feitelijke misslag. Ook zal executie niet lijden tot een noodtoestand. Het beslag op de woning wordt gezien de hoogte van de dwangsommen niet buitenproportioneel geacht, dat gedaagde geen onderzoek heeft gedaan naar andere, minder ingrijpende, verhaalsmogelijkheden doet daar niets aan af. Vonnis: Het Hof Vernietigt het vonnis voor zover gedaagde daarin wordt verboden tot executie over te gaan ten aanzien van de rectificatie. Vonnis(rechtspraak.nl).