EHRM, Prins Albert van Monaco, reportage buitenechtelijk kind, art. 10 EVRM, onderdeel publiek debat,

EHRM 12-06-2014 COUDERC ET HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIÉS c. FRANCE

Het Franse magazine Paris Match plaatst in 2005 een artikel over Prins Albert van Monaco waarin een stewardess beweert een buitenechtelijke zoon te hebben van de genoemde prins. De prins klaagt het tijdschrift met succes aan vanwege schending van zijn privacy. Hij krijgt een schadevergoeding van € 50.000,- toegewezen alsmede een rectificatie. In hoger beroep blijft dit stand. Paris Match stapt naar het EHRM omdat met de uitspraak haar vrijheid van meningsuiting aangetast wordt. Het Hof oordeelt dat de uitspraak in strijd met het EVRM is omdat de rechtbank geen juiste afweging gemaakt had tussen de informatie die onderdeel uitmaakte van het publieke debat en het recht op respect voor het privéleven van de prins. De publicatie droeg bij aan het publieke debat omdat de prinselijke titel in Monaco door erfopvolging wordt doorgegeven. Kennis over het bestaan van kinderen van de prins is derhalve relevant, ondanks het feit dat het kind nooit op de troon zou kunnen komen. De prins vervult vervolgens een publieke functie. Het EHRM oordeelt vervolgens dat de schadevergoeding disproportioneel is. 3 rechters hadden een andere mening. Zij waren onder andere van mening dat de publicatie niet relevant is voor het publieke debat omdat het kind nooit troonopvolger zou kunnen worden volgens Monaskees recht. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-144676