DIM, ernstige misstanden, smaad, laster, hemelrijk-arrest, voldoende steun in feitenmateriaal, scherpe inkleding gerechtvaardigd, stellingen zonder bewijs aangenomen wegens gebrek verweer

Rechtbank Midden-Nederland 14-05-2014 ECLI:NL:RBMNE:2014:1698

Eiser is een investeringsmaatschappij (DIM) die belegt in Duits onroerend goed. In 2012 plaatst gedaagde op haar website een artikel waarin zij DIM in verband brengt met X-groep. Een beleggingsmaatschappij waarvan een van de bestuursleden van DIM ook bestuurslid was. Bij X-groep vonden een aantal misstanden plaats. In het artikel wordt melding gemaakt van die misstanden en wordt de lezer gewaarschuwd voor DIM. DIM geeft aan dat er geen bewijzen zijn voor de misstanden bij X-groep maar laat na concreet in te gaan op hetgeen door gedaagde op dit punt is ingevoerd. De rechtbank neemt daarom als vaststaand aan dat de omschreven verwijten feitelijk juist zijn. De rechtbank beoordeelt het geschil aan de hand van de volgende omstandigheden van het geval, zoals ontleend aan het hemelrijk arrest: (1) De beschuldigingen zijn zeer ernstig maar betreffen een ernstige misstand. Dat gedaagde naast het maatschappelijk belang ook mogelijk haar eigen belangen behartigt doet daar niets aan af. (2) De beschuldigingen vonden voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal. Feitenmateriaal dat later in de procedure is aangevoerd was niet ter beschikking op het moment van publicatie en wordt derhalve niet meegenomen. (3) de inkleding van de verdenkingen kan als scherp worden aangemerkt. Gelet op de ernst van de misstand en de concrete aanwijzing dat deze misstanden ook daadwerkelijk plaatsvinden bij DIM, is deze scherpe inkleding geen reden om de uiting als onrechtmatig te beoordelen. Gelet op het vorenstaande komt de rechtbank tot de conclusie dat de uitingen niet onrechtmatig zijn. Vonnis: De vorderingen worden afgewezen. Eiseres wordt veroordeeld in de proceskosten. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2014:1698