Clazing, perspublicatie, vrijheid van meningsuiting, rectificatie, schadevergoeding, Halalvlees, diffamerend, smaad en laster, onrechtmatige uiting

Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 13-09-2012 IEPT20120913.

Clazing (eiser) is een kippenslachterij die Halal kippenvlees verkoopt. Uit onderzoek door Islamitische Schriftgeleerden blijkt dat het vlees niet als Halal mag worden gezien. Gedaagde publiceerde, zonder bij Clazing om toelichting te vragen, een zeer negatief en diffamerend artikel waarin een groot aantal beweringen gedaan zijn over Clazing. Nu hier sprake is van een conflict tussen twee grondrechten, te weten vrijheid van meningsuiting en recht op bescherming van eer en goede naam, moet aan de omstandigheden van het geval worden afgewogen welk grondrecht zwaarder weegt. Voor zover van belang zijn deze omstandigheden als volgt. Het artikel moet als perspublicatie worden beschouwd. Gedaagde is weliswaar geen journalist maar hij is met de artikelen in de openbaarheid getreden door het artikel te publiceren op zijn websites en hiervoor aandacht te vragen bij mediasites. Als uitgangspunt voor een perspublicatie geldt vrijheid van meningsuiting. Gedaagde is daarom in beginsel gerechtigd om zijn visie op Clazing te publiceren. De aard van de verdachtmaking is echter dermate ernstig dat de mate waarin de verdachtmaking op feiten gebaseerd is van groot belang is. Het blijkt dat de beschuldigingen van gedaagde in dit geval niet op voldoende feiten gebaseerd zijn. Daarbij is de manier waarop de verdenkingen worden geuit zeer stellig en diffamerend. Tenslotte had gedaagde andere, minder vergaande, methoden om de vermeende misstanden aan de kaak te stellen en had het nadeel voor Clazing beperkt kunnen worden. Dit alles maakt dat gedaagde onrechtmatig handelde jegens Clazing. De gevorderde schadevergoeding wordt afgewezen omdat niet vaststaat dat er schade geleden is. Vonnis: Bevel het artikel te verwijderen en verwijderd te houden, bevel te verzoeken de links naar de websites te verwijderen, bevel tot het plaatsen van een rectificatie. Vonnis(rechtspraak.nl).