Beschuldigende artikelen en reportages, steun in feitenmateriaal, hoor en wederhoor, vrijheid van meningsuiting

Rechtbank Overijssel 14-04-2016 ECLI:NL:RBOVE:2016:1291

RTV Oost heeft op haar website een reeks artikelen en reportages over eiseres gepubliceerd. De toon van een aantal artikelen is beschuldigend van aard. In deze situatie is het van belang dat de publicaties steun vinden in het beschikbare feitenmateriaal. De voorzieningenrechter constateert dat er aan deze eis is voldaan. Eiseres betoogd dat RTV Oost jegens haar geen hoor en wederhoor heeft toegepast. RTV Oost heeft in dit verband gesteld dat een verslaggever van haar voorafgaand aan de publicatie een lang telefoongesprek met eiseres heeft gevoerd. De avond voor de publicatie heeft de verslaggever twee keer geprobeerd eiseres telefonisch te bereiken, hetgeen niet is gelukt. Nu eiseres deze stellingen niet gemotiveerd heeft betwist, is de voorzieningenrechter van oordeel dat RTV Oost op afdoende wijze invulling heeft gegeven aan het beginsel van hoor en wederhoor. Dit in acht nemende mocht RTV Oost overgaan tot het publiceren van de artikelen op de wijze waarop zij dat heeft gedaan. Het recht op eer en goede naam weegt niet zwaarder dan het recht op vrijheid van meningsuiting. Van een onrechtmatige publicatie is derhalve geen sprake. Vonnis: vorderingen worden afgewezen met proceskostenveroordeling. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBOVE:2016:1291