Jurisprudentie Portretrecht

Jurisprudentie Portretrecht

Internetrecht is een rechtsgebied dat volop in beweging is. Hieronder wordt een overzicht gegeven van recente jurisprudentie over het portretrecht op internet. Zo krijgt u een idee van wat wel en wat niet geaccepteerd wordt. Indien u vragen heeft over een uitspraak kunt u contact opnemen met Lexxit.

Handleiding Jurisprudentie.

Hieronder vindt u een overzicht van de meest relevante jurisprudentie op het gebied van laster, smaad en onrechtmatige uitingen. Dit overzicht is bijgewerkt tot en met 20-04-2014. Het overzicht richt zich voornamelijk op Nederlandse jurisprudentie. Dit neemt echter niet weg dat relevante buitenlandse uitspraken besproken kunnen worden. Hoewel Lexxit de uitspraken zorgvuldig selecteert kan zij niet instaan voor de volledigheid of de juistheid van dit overzicht. Het overzicht is bedoeld als naslagwerk. Lexxit raadt ten strengste af enige juridische handelingen te baseren op dit overzicht. Lees daarnaast altijd de orginele uitspraak.

  • De uitspraken zijn in chronologische volgorde, van jong naar oud, weergegeven.
  • De titel van de uitspraak bevat relevante zoekwoorden.
  • De ondertitel bevat respectievelijk: De instantie die de uitspraak gewezen heeft, de datum van het vonnis en het LJN nummer.
  • Bij ieder vonnis is een korte samenvatting gegeven. Met deze samenvatting kan een indruk gevormd worden over het vonnis en de relevantie daarvan.Onderaan iedere samenvatting wordt middels “vonnis(rechtspraak.nl) verwezen naar het originele vonnis.
  • U kunt eenvoudig zoeken in de uitspraken door Ctrl+F in te drukken in uw browser en vervolgens uw zoekterm in te typen. relevante zoektermen kunnen zijn: portretrecht, vrijheid van meningsuiting, publicatie, toestemming, commerciël belang, privacy belang  etc. etc.

Mocht u vragen hebben over dit overzicht of over een specifieke uitspraak dan kunt u contact opnemen via dit contactformulier of uw vraag stellen in onze LiveChat.

Portretrecht, slachtoffer geweldsmisdrijf, inbreuk art. 8 EVRM, blurren niet voldoende, geblurde beelden.

Rechtbank Amsterdam 10-04-2014 ECLI: RBAMS:2014:1817

Eiseres is slachtoffer van een geweldsdelict op straat waarvan beelden zijn gemaakt. Deze beelden zijn door gedaagde, zonder toestemming van eiseres, verwerkt in een documantaire en vervolgens uitgezonden op nationale televisie. Eiseres beroept zich primair op art. 21 Aw (portretrecht). Dat beroep gaat niet op nu het beeld van eiseres door gedaagde geblurred is en derhalve geen sprake meer is van een herkenbaar portret, associatie is daarvoor immers niet genoeg. Subsidiair beroept eiseres zich op een schending van haar privacy, meer specifiek haar zelfbeschikkingsrecht. Eiseres is als willekeurige voorbijganger betrokken geraakt bij een geweldsincident. Het moet er derhalve voor gehouden worden dat de beelden een grote invloed hebben gehad op eiseres. Gedaagde had derhalve omzichtiger met de beelden om moeten gaan. Gedaagde voert aan dat hij met het blurren van de beelden voldoende tegemoet is gekomen aan de belangen van eiseres. Dat verweer wordt door de voorzieningenrechter niet gevolgd. In de door gedaagde aangevoerde jurisprudentie zijn de personen in kwestie gelieerd aan de misstand die aan de kaak gesteld wordt. Dat is in het onderhavige geval niet van toepassing. Er is derhalve geen sprake van een vergelijkbare situatie. Vonnis: verbiedt gedaagde de beelden te gebruiken. Vonnis(rechtspraak.nl)

Geenstijl/playboy hoger beroep, Naaktfoto’s, hyperlink geen nieuwe openbaarmaking, toch onrechtmatig.

Gerechtshof Amsterdam 19-11-2013 ECLI:NL:GHAMS:2013:4019

Hoger beroep Geenstijl/Playboy. Zie hier voor de procedure in eerste aanleg. Verwijzing met een hyperlink naar een aldus op een andere locatie openbaar gemaakt werk is niet veel anders dan met een voetnoot in een boek of tijdschriftartikel verwijzen naar een reeds gepubliceerd ander werk. Een zelfstandige manier van openbaar maken of van interventie daarbij is het geven van een hyperlink in dat geval in beginsel niet. Dat zou anders zijn als de foto’s voor de verspreiding van de hyperlink volmaakt prive waren. Playboy kon dat echter niet aantonen. Derhalve is er geen sprake van een nieuwe openbaarmaking. Uit het voorgaande volgt dat de primaire grondslag waarop Sanoma c.s. hun vordering doen steunen voor het overgrote deel ondeugdelijk is. Op grond van de devolutieve werking van het appel dient het hof daarom de subsidiaire grondslag van de vorderingen van Sanoma c.s. aan de orde te stellen. GS Media heeft onrechtmatig gehandeld door het geenstijlpubliek te faciliteren en te enthousiasmeren kennis te nemen van de foto’s door welks plaatsing op het internet zowel het auteursrecht als het portretrecht en de privacy van [X] zijn geschonden. Vonnis: Geenstijl wordt verboden een verwijzing naar de foto’s op haar website te plaatsen en tot het vergoeden van de schade. Vonnis (rechtspraak.nl)

onbeveiligd netwerk, foto’s op erotische site, wie is de dader, onbeveiligd wifi-netwerk, deskundigenonderzoek, portretrecht, art. 21 Aw.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 23-10-2013 ECLI:NL:GHSHE:2013:4912

Van eiseres zijn foto’s geplaatst op een erotische website. Eiseres beroept zich op art. 21 Aw, haar portretrecht, en geeft aan dat haar redelijke belang ligt in een inbreuk op haar persoonlijke levenssfeer (art. 8 EVRM). Uit een politierapport blijkt dat de foto’s via het IP-adres van gedaagde op de website zijn geplaatst én dat gedaagde foto’s van eiseres in zijn bezit had. Gedaagde voert echter aan dat niet zeker is dat de foto’s op de website dezelfde zijn als de foto’s op zijn laptop. Daarnaast betwist gedaagde dat hij de foto’s daadwerkelijk online gezet heeft, zijn netwerk was immers onbeveiligd en zijn pc stond dag en nacht aan, het kan dus iedereen geweest zijn. De stellingen zijn dermate technisch van aard dat het Hof besluit een deskundige aan te wijzen om te onderzoeken of het mogelijk is dat een derde via het onbeveiligde netwerk via de laptop van gedaagde met het IP-adres van gedaagde de foto’s op de website plaatste zonder medewerking van gedaagde. Vonnis: De uitspraak wordt aangehouden. Vonnis(rechtspraak.nl).

Het Parool, smartengeld, nadeel automatisch bij een inbreuk op persoonlijke levenssfeer, persvrijheid, immateriële schadevergoeding, portretrecht, rapper met een kort lontje.

Hoge Raad 04-10-2013 ECLI:NL:HR2013:851

Het Parool gaat in cassatie tegen dit vonnis. Het Parool voert daartoe aan dat het feit dat de rapper geen bekend figuur is nog niet wil zeggen dat zijn persoonlijke levenssfeer altijd zwaarder weegt dan de uitingsvrijheid. M.av. dat er naar meer omstandigheden gekeken moet worden. De HR concludeert dat het hof wel degelijk alle omstandigheden heeft afgewogen. Ook voert Het Parool aan dat de rapper geen nadeel(schade) heeft geleden en dat hij daarom geen schadevergoeding zou mogen krijgen. De Hoge Raad oordeelt dat de rapper op grond van 6:106 lid 1 onder b BW aanspraak kan maken op een immateriele schade. In het oordeel dat het recht op persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan de uitingsvrijheid ligt immers besloten dat er een inbreuk is gemaakt en dat is als nadeel aan te merken. Vonnis: Het vonnis blijft in stand. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2013:851

Johan Cruijff, fotoboek, commercieel belang, privacy belang,  verbodsrecht, uitsluitend publicatierecht

Hoge Raad 14-06-2013 LJN CA2788

Gedaagde heeft een fotoboek uitgegeven met als titel “Cruijff de Ajacied”. Dit, zonder toestemming van eiser (Johan Cruiff). Cruijff beroept zich op een redelijk belang in de zin van art. 21 Aw teneinde de publicaties van zijn foto’s tegen te gaan. Niet blijkt dat er sprake is van een inbreuk op de privésfeer van Cruijff omdat de foto’s voornamelijk zijn gemaakt terwijl hij bezig was met de uitoefening van zijn beroep in de openbaarheid (voetballen). Voorts beroept Cruijff zich op een commercieel belang omdat hij door zijn beroep een verzilverbaar portret heeft. Nu gedaagde een redelijke vergoeding heeft aangeboden, op basis van verkochte boeken, is aan dat belang voldoende tegemoet gekomen. Het door Cruijff gevorderde verbod op publicatie van de portretten zonder zijn toestemming wordt afgewezen. Het portretrecht biedt alleen bescherming bij een algemeen belang. Het door Cruijff betoogde exclusieve exploitatierecht valt eveneens niet onder het protretrecht. Vonnis: De vorderingen van Cruijff worden afgewezen. Vonnis(rechtspraak.nl).

Haaksbergenplaza, redelijk belang, portretrecht, diffamerend, inbreuk op persoonlijke levenssfeer, zelfstandige openbaarmaking.

Voorzieningenrechter Almelo 16-05-2013 LJN BZ8653

Voor zover van belang ten aanzien van het portretrecht. Gedaagden hebben een foto van eiseres op facebook gezet. Op de bewerkte foto stond eiseres in een bijzonder seksueel suggesties pose. Gedaagden verweren dat zij de foto niet zelf gemaakt hebben maar louter online gezet hebben. Nu gedaagden zelf de redactie over de website hadden en daarom zelf verantwoordelijk voor de inhoud zijn, wordt dit gezien als een zelfstandige openbaarmaking. Op grond van artikel 21 Aw. Is openbaarmaking van een portret niet geoorloofd voor zover een redelijk belang van de geportretteerde zich hiertegen verzet. Op de foto wordt eiseres weergegeven in een latexpakje met een zweepje, waardoor de suggestie wordt gewekt dat zij een SM-meesteres is. Dit is dusdanig diffamerend en maakt bovendien een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van eiseres. Dit kwalificeert als een redelijk belang. Derhalve kan het gevraagde verbod tot openbaarmaking worden toegewezen. (NB. De overige vorderingen omtrent smaad en laster, worden besproken in deze samenvatting.) Vonnis: De foto mag niet openbaargemaakt worden op straffe van een dwangsom. Een voorschot op de schadevergoeding wordt toegewezen. Vonnis(rechtspraak.nl).

Fitna, portretrecht, redelijk belang, publicatie, privacy.

Hof ‘s-Gravenhage 31-07-2012 LJN BX2991

Voor zover van belang voor het portretrecht. In de film Fitna worden fragmenten weergegeven van een interview met Netwerk waarin eiseres verregaande uitingen doet over de Islam en homoseksualiteit. Eiser stelt hij een redelijk belang heeft om zich tegen de openbaarmaking te verzetten omdat hij in zijn privacy geschaad wordt. Omdat eiser zelf in de openbaarheid is getreden door het interview af te geven én toestemming te geven voor de uitzending van het interview door Netwerk, is hij niet geschaad in zijn privacy. De door gedaagde gegeven toestemming reikt echter niet verder dan de uitzending van Netwerk. Dit betekent dat eiser, ook al is zijn privé-sfeer niet geraakt, een voldoende zwaarwegend belang kan hebben om zich tegen openbaarmaking in Fitna te verzetten, bijvoorbeeld indien zijn eer en goede naam in voldoende mate zou worden geschaad. Uit de feiten bleek dat daar geen sprake van was. Derhalve heeft eiser geen voldoende belang. Vonnis: De vordering wordt afgewezen. Vonnis(rechtspraak.nl).

Geenstijl, naaktfoto’s Britt, Playboy, portretrecht, commercieel belang, privacy-belang, vrijheid van meningsuiting, art. 21 Auteurswet, nieuwe openbaarmaking.

Rechtbank Amsterdam 12-09-2012 LJN BX7043

(Zie ook het hoger beroep) Playboy (Eiser1) heeft een fotorapportage gemaakt van Eiser3, een bekende Nederlander, bekend van onder meer Echte Meisjes In de Jungle en Take Me Out. Deze fotorapportage is zonder toestemming van de rechthebbenden op het internet terecht gekomen. De foto’s konden gedownload worden op Filefactory.com. Geenstijl (gedaagde) heeft een link naar deze foto’s op haar website gezet. (nb. De website Geenstijl.nl wordt 230.000 keer per dag bekeken). Geenstijl betoogt dat zij de foto’s niet openbaar hebben gemaakt doch slechts een link naar de foto’s openbaar gemaakt hebben. Een openbaarmaking moet worden uitgelegd in overeenstemming met het begrip ‘mededeling aan het publiek’, zoals vastgelegd in Richtlijn 2001/29. Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie blijkt dat er rekening moet worden gehouden met de omstandigheden van het geval bij de beoordeling of er sprake is van een openbaarmaking. Van belang is met name: of er sprake is van interventie, een nieuw publiek en of er een winstoogmerk is. Het plaatsen van een hyperlink, die vervolgens verwijst naar een bepaald werk, is in beginsel geen zelfstandige openbaarmaking. In het onderhavige geval was de fotorapportage op Filefactory.com slechts voor een beperkt aantal personen vindbaar en beschikbaar. Toen Geenstijl deze op haar webpagina zette werd deze voor 230.000 mensen per dag beschikbaar en eenvoudig vindbaar. Zonder de interventie van Geenstijl waren de foto’s waarschijnlijk niet voor een zo groot publiek toegankelijk geworden. Het bericht op Geenstijl maakte de foto’s bovendien openbaar voor een nieuw publiek, de ongeveer 230.000 bezoekers van Geenstijl. Tot slot heeft Geenstijl voordeel behaald door met de publicatie nieuw publiek te verwerven en/of bestaand publiek te behouden. Nu er sprake is van een bewuste interventie voor een nieuw publiek met winstoogmerk kan er worden gesproken van een openbaarmaking. Geenstijl betoogt verder dat een verbod tot het publiceren van de foto’s een repressieve beperking is van haar recht op vrijheid van meningsuiting ex art. 10 EVRM. Dat betoog treft geen doel omdat de wetgever in de auteursrecht al voldoende is tegemoetgekomen aan de vrijheid van meningsuiting. Eiser3 beroept zich op twee belangen op grond waarvan zij de publicatie kan tegenhouden. Ten eerste betoogt zij succesvol dat de publicatie van de foto’s een inbreuk maakt op haar privacy. Dat eiseres toestemming heeft gegeven voor het maken van de foto’s heeft weliswaar tot gevolg zij haar privacy in zekere mate heeft vrijgegeven. Dat ontneemt haar echter niet het belang om zich te verzetten tegen openbaarmaking van Geenstijl. Naast haar beroep op haar privacy doet eiseres een beroep op een commercieel belang. Door haar optredens heeft eiseres populariteit verworven die van dien aard is dat de commerciële exploitatie door openbaarmaking van haar portret mogelijk is. Eiseres ontvangt bovendien een vergoeding voor ieder verkocht exemplaar van de Playboy. Deze redelijke belangen dienen voorts te worden afgewogen tegen het belang van Geenstijl om dit te publiceren. Hoewel het Geenstijl in beginsel vrij stond om het bericht te publiceren dat de fotoreportage van eiseres gelekt was was het daarbij niet nodig om ook de hyperlink te delen. Vonnis: Geenstijl wordt veroordeeld tot het vergoeden van schade, welke zal worden opgemaakt bij staat. Voorts een verbod tot het publiceren van de foto’s op straffe van een dwangsom. Vonnis(rechtspraak.nl).

Portretrecht, sportswomen, art. 21 Auteurswet, redelijk belang, inbreuk op persoonlijke levenssfeer.

Voorzieningenrechter Rotterdam 08-05-2012 LJN BW6551

Voor zover van belang voor het portretrecht. Is er van eiser een portret op het internet gezet dat zonder opdracht vervaardigd is. Eiser kan zich derhalve op grond van art. 21 Aw verzetten tegen de publicatie van het portret mits hij een redelijk belang heeft. De foto is in een dusdanige context geplaatst dat deze een inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van eiser. In dat geval is er in beginsel sprake van een gerechtvaardigd belang. Weliswaar hebben gedaagden recht om informatie te verstrekken maar niet staat vast dat het daarvoor noodzakelijk was om de foto te publiceren. Vonnis: Gedaagde wordt veroordeeld tot het verwijderen van de foto.Vonnis(rechtspraak.nl).

Misdrijf, rapper, foto krantenartikel, portretrecht, art 21 Auteurswet, redelijk belang, proportionaliteit gebruik, persvrijheid.

Gerechtshof Amsterdam 20-03-2012 LJN BV9304

Het Parool (gedaagde) heeft een foto van eiser geplaatst in een artikel waarin eiser in verband wordt gebracht met een zeer ernstig misdrijf. De foto was afkomstig uit een tv-documentaire over het Rapper-verleden van eiser. Het betreft een niet in opdracht gemaakt portret waartegen eiser zich kan verzetten op grond van art. 21 Auteurswet, mits eiser hierbij een redelijk belang heeft. In dit geval beroept eiser zich op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer als zijnde redelijk belang. Het Parool stelt daar tegenover dat het plaatsen van de foto valt onder haar recht van vrijheid van meningsuiting omdat de foto de zeggingskracht van het artikel versterkt. Echter, om aan het artikel zeggingskracht te geven had ook een foto gebruikt kunnen worden waarop eiser minder duidelijk in beeld gebracht zou zijn. Vonnis: Oordeelt dat de foto inbreuk maakt op het portretrecht van eiser en veroordeelt Het Parool tot het betalen van een schadevergoeding voor immateriële schade. Vonnis(rechtspraak.nl).

Oplichters, partner van, voldoende bewijs, redelijk belang, privacy-belang, artikel 21 Auteurswet.

Rechtbank Amsterdam 19-01-2012 LJN BV2087

Eiser wordt op videobeelden herkenbaar weergegeven in het TV-programma Oplichters. Gedaagde (TROS) heeft beelden van eiser uitgezonden in verband met zijn betrokkenheid bij oplichtingspraktijken van zijn partner. Het betreft een portret zonder toestemming als in art. 21 Aw. Eiser kan publicatie door gedaagde tegenhouden mits hij een redelijk belang heeft. In dit geval wordt een inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van gedaagde waardoor eiser in beginsel een redelijk belang heeft. De bescherming van persoonlijke levenssfeer botst echter met de vrijheid van meningsuiting van gedaagde. Bij een botsing van grondrechten dient te worden gekeken naar de omstandigheden van het geval. De volgende omstandigheden zijn daarbij relevant. Eiser voert aan dat Oplichters slechts een amusementsprogramma is waardoor er geen sprake is van een algemeen belang. Gedaagde betoogt succesvol dat het programma het algemeen belang dient door het publiek te waarschuwen voor oplichters en oplichtingspraktijken. Voorts is het van belang of de beschuldigingen een voldoende basis in de feiten hebben. TROS voert drie voorbeelden aan waaruit aannemelijk gemaakt kan worden dat eiser mee heeft gewerkt aan de oplichtingspraktijken van zijn partner. De beschuldigingen van gedaagde vonden derhalve een voldoende basis in de feiten. Geconcludeerd wordt dat het belang van vrijheid van meningsuiting van TROS in dit geval zwaarder weegt dan het belang op privacy van eiser. Vonnis: De gevraagde toevoeging wordt afgewezen, eiser wordt veroordeeld de proceskosten te vergoeden. Vonnis(rechtspraak.nl).

 

2013-09-06T13:23:57+00:00

About the Author:

Stephan Mulders

One Comment

  1. Het portretrecht (Auteurswet) 6 september 2013 at 13:28

    […] Jurisprudentie portretrecht op het internet. […]

Comments are closed.