Google verwijdert zoekresultaten niet; wat kan ik doen?

Jezelf ontgooglen. Sinds april 2014 kan iedereen Google verzoeken zijn gegevens uit de zoekresultaten te verwijderen. Dat kan via dit formulier. Google heeft inmiddels al 91.000 verzoeken mogen ontvangen. Van die verzoeken is slechts 53 % daadwerkelijk verwijderd. Lexxit legt uit wat gedaan kan worden als Google onterecht weigert te verwijderen.

Het indienen van een verwijderingsverzoek.

Het HvJ heeft bepaald dat Google persoonsgegevens niet zomaar persoonsgegevens in haar zoekresultaten mag opnemen . Alle gegevens over een natuurlijk persoon zijn persoonsgegevens. Zoals: foto’s, namen, geboortedata, adres, telefoonnummer etc. etc. In de praktijk komt dus ieder bericht over een persoon voor verwijdering in aanmerking.

Een verzoek tot verwijdering wordt meestal gebaseerd op art. 36 en 40 Wet bescherming persoonsgegevens. Dat artikel bepaalt dat particulieren de verwerker (Google) kunnen verzoeken hun gegevens te verwijderen en niet meer te gebruiken.

Google moet binnen 4 weken besluiten of ze de gegevens al dan niet verwijderen (Wettelijke plicht!). In de praktijk wordt die termijn overigens maar zelden gehaald.

Mag google een verwijderingsverzoek weigeren?

Google hoeft niet alle resultaten te verwijderen. Verwerking is toegestaan als Google daarbij een groot belang heeft. In de praktijk bestaat dat belang uit Google’s recht op vrijheid van meningsuiting. Of het belang van Google groot genoeg is om de privacyschending te rechtvaardigen hangt af van een aantal omstandigheden. Bijvoorbeeld of het bericht op waarheid gebaseerd is of dat het bericht een maatschappelijk belang dient. Zo zal een bericht over een frauderende politicus niet snel verwijderd worden. Een 11 jaar oude scheldpartij maakt meer kans.

Google maakt dus op basis van die factoren een afweging of ze het zoekresultaat verwijdert.

Wat als Google het zoekresultaat niet verwijdert?

Google is een commericele partij en mag daarom niet zelf voor rechter spelen. Zij bepaalt dus niet welke persoonsgegevens al dan niet door haar verwerkt mogen worden.

Wie het niet eens is met een weigering van Google kan, op grond van art. 46 Wbp, een verzoek indienen bij de Nederlandse rechter om te bekijken of de verwerking terecht is. Een onafhankelijke rechter bekijkt in dat geval welk belang zwaarder weegt, het belang van Google bij vrijheid van meningsuiting, of het belang van de getroffene bij bescherming van zijn privacy.

De besluiten van Google houden lang niet altijd stand in de rechtszaal. Het HvJ bepaalt in haar uitspraak namelijk uitdrukkelijk dat het recht om vergeten te worden in principe voorrang heeft op het recht op vrijheid van meningsuiting. Google moet dus met sterke argumenten komen om een dergelijke procedure te winnen.

Kan dit artikel gebruikt worden in een juridische procedure?

Dat is onwaarschijnlijk. Om dit artikel voor consumenten leesbaar te maken is namelijk wat van de juridische precisie geofferd. Het is voor niet-juristen bovendien niet eenvoudig om de juridische accenten in een casus te herkennen. Dat is vergelijkbaar met het bouwen van een huis op basis van een schetstekening. Dit artikel is voornamelijk bedoeld om een algemeen beeld te geven van de juridische aspecten van het internet. Lexxit raadt dan ook af om op basis van dit artikel enige juridische stappen te ondernemen. Dat kan veel schade veroorzaken.

Juridische ondersteuning bij verwijderingsverzoeken.

Is Uw verwijderingsverzoek afgewezen? Leg Uw casus aan Lexxit voor en wij adviseren over de juridische mogelijkheden.

Leg Uw casus voor!

2017-10-26T11:53:58+00:00

About the Author:

Stephan Mulders