Gebruiksvoorwaarden 2017-11-15T11:13:52+00:00

Gebruiksvoorwaarden

Versie 2                 geldig vanaf 17-10-2013

Inleiding:

In de algemene vergoeding wordt verstaan onder: de website: www.lexx-it.nl en al haar onderliggende domeinen; de inhoud: Alle informatie, teksten, logo’s, films, foto’s, weergegeven op de website; de gebuiker:Iedere bezoeker van de website, zowel actief als passief.

De website is eigendom van Lexxit, een handelsnaam van Rechtraad B.V., gevestigd te 6102 BK Echt, aan het adres Houtstraat 56. Eventuele post kan naar postbus 1, 6100 AA Echt worden gezonden. Eventuele e-mails kunnen verzonden worden aan contact@lexx-it.nl.

Gebruik:

Het doel van de website is het verschaffen van informatie over internetrecht en de diensten van Lexxit

Hoewel Lexxit de inhoud van de website zorgvuldig samenstelt en controleert kan zij niet uitsluiten dat de inhoud mogelijk fouten bevat, gedateerd is en/of verkeerd geïnterpreteerd wordt. Lexxit kan derhalve niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie op deze website in welke vorm dan ook.

Meer specifiek wijst Lexxit op haar artikelen in Lexxit Knowledge. Deze artikelen moeten als bron voor de gemiddelde lezer worden gezien om informatie in te winnen over de onderwerpen die Lexxit behandelt. Lexxit raadt uitdrukkelijk af om enige (juridische-) handelingen te baseren op enige informatie in deze artikelen zonder eerst een expert te raadplegen. Lexxit is u op dit gebied graag van dienst (contact@lexx-it.nl).

Waar Lexxit de mogelijkheid aan bezoekers biedt om vragen te stellen betreft dit een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Lexxit houdt zich het recht voor vragen niet te beantwoorden. In ieder geval worden deze vragen beantwoordt op basis van door bezoeker aangeleverde informatie. Lexxit kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze informatie. Lexxit aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige op basis van deze vragen genomen (juridische-) handelingen.

Voor de inhoud kan gebruik gemaakt worden van verwijzingen, hyperlinks, naar externe websites. De inhoud van deze verwijzingen staat niet onder redactie van Lexxit.

Waar op de website melding wordt gedaan van “producten” van Lexxit moet dit als zuiver informatief worden gezien. In ieder geval kan deze informatie niet worden gezien als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst tot het leveren van juridische diensten.

Intellectueel eigendom:

De inhoud van de website is zowel auteursrechtelijk als merkrechtelijk beschermd. Tenzij specifiek aangegeven is het niet toegestaan deze te kopiëren, aan te passen, vertalen, bewerken op welke manier dan ook. Van het bovenstaande kan afgeweken worden indien Lexxit daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming verleent.

Lexxit B.V. Kan gebruik maken van auteursrechtelijk materiaal van derden op haar website. Indien zij gebruik maakt van dit materiaal handhaaft zij de nodige zorgvuldigheid ten aanzien van rechten van derden. In het geval dat een derde meent rechten te kunnen ontlenen aan de inhoud van de website verzoekt Lexxit hen een e-mailbericht te sturen naar contact@lexx-it.nl.–

Slotbepalingen:

Geschillen over het gebruik van deze website, of over deze algemene voorwaarden, worden in beginsel in onderling overleg opgelost. Indien een der partijen desondanks besluit om een geschil in rechte op te lossen gaat dit volgens Nederlands recht. De rechtbank te Roermond wordt in deze bevoegd geacht.–

Lexxit houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen zonder hiervan een waarschuwing te geven. Indien de algemene voorwaarden aangepast worden vervalt onmiddellijk de geldigheid van alle voorgaande versies. De algemene voorwaarden worden geïdentificeerd door middel van een identificatienummer en aanpassingsdatum.

Door het gebruik van de website gaat de gebruiker akkoord met de Lexxit privacy statement.

Door het gebruik van de website gaat de gebruiker akkoord met al hetgeen hierboven vermeld is.