Is een forumbeheerder verplicht berichten op verzoek van gebruikers te verwijderen?

Wie is eigenaar van een forumbericht?

Op internetfora wordt veel geschreven door derden. Die bijdrages variëren van eenvoudige berichten tot diepgaande verhandelingen waarin specialistische kennis over een onderwerp wordt gedeeld. Het kan echter voorkomen dat de schrijver de berichten op een later moment toch liever verwijderd zou zien. Een gebruiker vroeg aan Lexxit of een forumbeheerder verplicht is zijn berichten op verzoek te verwijderen.

Het verwijderingsverzoek kan kort gezegd op twee gronden gestoeld worden. Het recht op privacy of het auteursrecht. Deze worden hieronder kort besproken.

Het recht op privacy en persoonsgegevens.

Wanneer een forumbericht persoonsgegevens bevat kan dat een reden voor verwijdering zijn. In de meeste gevallen zal dat zo zijn omdat forumgebruikers al snel informatie over zichzelf prijsgeven in hun berichten.

Het is gebruikelijk op een forum te reageren onder een pseudoniem. Zelfs in dat geval kan er sprake zijn van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn namelijk alle gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijk persoon. Een forumbeheerder beschikt vaak over de werkelijke naam en het e-mailadres van de gebruiker. Hij kan de berichten derhalve gemakkelijk herleiden tot een natuurlijk persoon.

De wet bescherming persoonsgegevens verbiedt de verwerking van persoonsgegevens tenzij aan de vereisten van die wet wordt voldaan. Volgens artikel 8 lid 7 van de Wbp mag de forumbeheerder de berichten met persoonsgegevens blijven verwerken wanneer hij daarvoor een redelijk belang heeft. Dat belang kan bijvoorbeeld zijn dat het forum onleesbaar wordt wanneer willekeurige berichten verwijderd worden. Een ander belang is het recht een archief te mogen houden.

Er is echter bij een beroep op dit artikel echter altijd sprake van een afweging tussen de belangen van de forumbeheerder en het belang op privacy van de gebruiker. Naar welke kant deze afweging uit zal vallen is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Zo zullen berichten die zeer persoonlijke gegevens bevatten eerder verwijderd moeten worden.

De wet bescherming persoonsgegevens is overigens dwingend recht. Afwijkende afspraken tussen de beheerder en gebruikers (algemene voorwaarden) zijn om die reden niet geldig.

Het auteursrecht.

De schrijver van het bericht kan zich ook beroepen op het auteursrecht. Hij kan daarom bepalen op welke wijze zijn verspreid wordt (openbaar gemaakt).

Wanneer een forumgebruiker echter een bericht plaatst geeft hij daarmee (impliciet) toestemming aan de forumbeheerder om dat bericht openbaar te maken. Op sommige websites wordt deze toestemming zelfs uitdrukkelijk vermeld in de algemene voorwaarden. Die toestemming kan gezien worden als een licentie.

De vraag is of een forumgebruiker gerechtigd is deze licentie op een later moment in te trekken en zich alsnog tegen openbaarmaking te verzetten. Dat hangt af van de wijze waarop deze toestemming gegeven is. Bij een stilzwijgende licentie lijkt er sowieso geen bezwaar te zijn tegen intrekking op een later moment. Wanneer een “eeuwigdurende licentie” in de algemene voorwaarden is opgenomen kan de gebruiker betogen dat dit onredelijk bezwarend is en om die reden buiten beschouwing moet worden gelaten. Bij gebrek aan jurisprudentie over dit onderwerp is het nog onduidelijk wat de rechter daarmee zal doen.

Zelfs wanneer het niet mogelijk is de licentie in te trekken is deze doorgaans beperkt tot de wijze waarop openbaarmaking op dat moment geschiedt. Wanneer de forumbeheerder op een andere wijze openbaar gaat maken zal hij opnieuw toestemming moeten vragen. Bijvoorbeeld wanneer een gesloten forum openbaar toegankelijk wordt.

Het is wettelijk niet mogelijk om de gebruiker via algemene voorwaarden afstand te laten doen van zijn auteursrechten. De wet vereist namelijk dat dit per akte (een fysiek getekend document) gebeurt.

Berichten worden op fora regelmatig geciteerd. Dat wil zeggen dat een gebruiker een gedeelte van een ouder bericht overneemt, vaak met de bedoeling daar commentaar op te geven. Voor deze citaten kan de forumbeheerder zich beroepen op het citaatrecht. Let wel, dat citaatrecht is niet onbeperkt. Het overnemen van volledige berichten valt bijvoorbeeld niet onder het citaatrecht.

Conclusie.

Een forumbeheerder zal onder omstandigheden berichten van forumgebruikers moeten verwijderen wanneer ze daarom vragen.

De forumgebruiker kan zich enerzijds beroepen op zijn recht op privacy en de Wet bescherming persoonsgegevens. Een bericht (van een gebruiker) zegt namelijk iets over die gebruiker en is om die reden een persoonsgegevens. Bovendien bevatten deze berichten vaak ook andere persoonsgegevens.

Het nadeel van een beroep op privacy is dat er altijd een belangenafweging zal plaatsvinden, welke belangenafweging ook in het nadeel van de gebruiker kan uitvallen.

Daarnaast kan de forumgebruiker zich beroepen op het auteursrecht om zijn berichten te doen verwijderen. Een dergelijk beroep leidt waarschijnlijk tot een discussie over de (stilzwijgend) afgegeven licentie en de mogelijkheid om deze in te trekken.

Het is uiteindelijk aan de rechter om antwoord op deze vragen te geven. Omdat er nog maar weinig correspondentie over dit onderwerp beschikbaar is zal het dus voorlopig nog even gissen blijven.

Vragen.

Ingeval U vragen over dit onderwerp heeft, of een casus wilt voorleggen kunt U altijd even contact opnemen. Wij helpen U graag.

Uw naam *

Uw e-mailadres *

Uw bericht *

CAPTCHA code:
captcha
Voer aub de CAPTCHA code hieronder in en druk op “Verzenden”

Ga akkoord met onze gebruiksvoorwaarden en privacy statement.

Algemene voorwaarden.

Privacy statement.

 

2017-10-26T11:30:32+00:00

About the Author:

Stephan Mulders